Forretningsorden sommerspillet

 • Udvalget sammensættes af 5-7 medlemmer og vælges i november måned.

 • Styregruppens formål er at lave et sommerspil ud fra det af hovedbestyrelsen for Frøbjerg Festspil lagte budget.

 •  

  Styregruppen er ansvarlig for den med hovedbestyrelsen aftalte aktivitet.

 • I november måned indkalder styregruppen alle frivillige deltagere i sommerspillet til valgmøde

 • Styregruppemedlemmer vælges for en 2-årig periode, dog således at der årligt vælges halvdelen af styregruppen.

 • Alle medlemmer af Frøbjerg Festspil har stemmeret - Bliv medlem TRYK HER

 • Gruppen fordeler selv ansvar og arbejdsopgaver, og skal til stadighed søge at uddelegere så meget som muligt.

 • Den valgte styregruppe udpeger selv ordstyrer og referent.

 • Ordstyreren indkalder til, og leder møderne.

 • Møderne afholdes med minimum disse punkter :

  • Siden sidst fra afdelingerne
  • Opfølgning på budget
  • Arbejdsopgaver inden næste møde
  • Punkter til næste møde
  • Eventuelt

 • Der kan indkaldes personer til møderne efter behov. Også andre end dem i styregruppen valgte.
 • Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal af de af udvalget fremmødte medlemmer.

 • Ved stemmelighed kan ordstyreren konkludere og på den måde afgøre sagen.

 • Der udføres et beslutningsreferat  ved hvert møde.  Dette sendes senest en uge efter mødet til formanden for hovedbestyrelsen for Frøbjerg Festspil

 • Udvalget har tavshedspligt i forbindelse med personfølsomme oplysninger.

 • Tavshedspligt i øvrigt aftales i specifikke sager.