Vedtægter


§1. Foreningens navn og organisation.

Foreningens navn er Frøbjerg Festspil.

Foreningen har siden 1. januar 2007 været hjemmehørende i Assens kommune, og har adressen:

Frøbjerg Samlingshus,

Frøbjergvej 76A,

5560 Aarup.

 

§2. Formålsparagraf.

Foreningens formål er at opføre friluftsspil på Frøbjerg Bavnehøj og/eller deltage i og igangsætte andre kulturelle aktiviteter på Frøbjerg Bavnehøj og i Assens kommune.

At bidrage til at børn og unge kan få erfaring med og opnå glæde ved teater- og musicalgenren.

 

§3. Medlemmer.

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Foreningens medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Foreningen er medlem af Dansk Amatør-Teater Samvirke(DATS) og De Danske Gymnastik-& Idrætsforeninger (DGI).

Hovedbestyrelsen kan desuden beslutte medlemskab af andre relevante foreninger/sammenslutninger.

Intet medlem af foreningen hæfter for foreningens gæld.

Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis medlemskabet misligholdes, f.eks. ved manglende kontingentbetaling, eller ved at medlemmet modarbejder foreningens arrangementer.

Beslutning om eksklusion træffes af hovedbestyrelsen, -det af hovedbestyrelsen ekskluderede medlem har ret til at indbringe hovedbestyrelsens beslutning til nærmest følgende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

 

§4. Generalforsamling.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes i marts måned.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Forvarsel om indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af nyhedsmail, bekendtgørelse på hjemmesiden www.froebjerg.dk og eventuel annoncering i den lokale presse, senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Sidste frist for indkomne forslag skal oplyses.

Indkaldelse med dagsordenen for generalforsamlingen lægges ud på hjemmesiden senest 2 uger før generalforsamlingen, med det bilagskontrollerede regnskab og eventuelt indkomne forslag.

Endvidere hovedbestyrelsens forslag til budget for det aktuelle regnskabsår.

Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde flg. punkter:

  1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere.
  2. Hovedbestyrelsen og styregruppernes beretninger.
  3. Forelæggelse af bilagskontrolleret regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af årets budget til
  5. Indkomne forslag – herunder kontingentfastsættelse.
  6. Debat om, og idéer til, foreningens kommende aktiviteter
  7. Valg af formand hvert andet år i lige år
  8. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.

Der vælges 4 medlemmer til Hovedbestyrelsen:
2 personer i lige år. 2 personer i ulige år.

  1. Valg af 1 suppleant til hovedbestyrelsen (hvert år).
  2. Valg af 2 bilagskontrollanter.

 

Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning eller håndsoprækning (med 1 stemme pr. medlemskab). Stemmeret har kun fremmødte medlemmer med betalt kontingent.

 

§5.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamling.

Alle beslutninger og valg træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlinger og kræver 2/3 majoritet af de fremmødte.

Stemmeret har kun fremmødte medlemmer med betalt kontingent (med 1 stemme pr. medlemskab).

 

§6.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af hovedbestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse.

Indkaldelse skal ske via foreningens hjemmeside, www.froebjerg.dk og eventuelt lokalpressen med anførelsen af dagsorden, senest 2 uger før afholdelse.

 

§7. Hovedbestyrelsen.

Foreningens daglige ledelse varetages af selvstændige grupper underlagt hovedbestyrelsen.

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen konstituerer hovedbestyrelsen sig med næstformand og sekretær.

Foreningen tegnes af formand og næstformand.

Hovedbestyrelsen arbejder efter en forretningsorden udarbejdet af den selv. Denne skal bl.a. indeholde dagsorden og beslutningsreferat fra hovedbestyrelsesmøderne.

Hovedbestyrelsen kan skriftligt uddelegere retten til at indgå aftaler på foreningens vegne i nærmere afgrænset omfang.

 

§8. Grupper.

Foreningen er organiseret i følgende grupper:

Hovedbestyrelse (vælges på generalforsamlingen).

Servicegrupper.

Styregrupper (med egne forretningsordener eller vedtægter)

Funktionsgrupper.

Aktuel organisationsplan kan ses på www.frobjerg.dk.

Grupperne refererer primært om økonomiske forhold til hovedbestyrelsen, hovedbestyrelsen fastsætter de årlige budgetter for grupperne, og laver løbende opfølgning derpå.

Hovedbestyrelsen opretter og nedlægger arbejdsgrupper i nødvendigt omfang. Arbejdet i sådanne ad-hoc-grupper organiseres efter et kommissorium udarbejdet i fællesskab af hovedbestyrelse og arbejdsgruppe. 

De af hovedbestyrelsen nedsatte styregrupper udfærdiger selv deres forretningsorden der godkendes af hovedbestyrelsen. Forretningsordenen skal minimum indeholde:

Metode til rekruttering af medlemmer til styregruppe.

Beslutningsreferat (tilgår hovedbestyrelsen).

Opfølgning på budget.

Punkter til næste møde.

Eventuelt.

Styregrupperne bestemmer hvilke aktiviteter der skal ske, ansætter det til gennemførelsen nødvendige personale, og arbejder efter det af generalforsamlingen/hovedbestyrelsen godkendte budget.

Sommerspillets styregruppe og evt. repertoiregruppe udvælger i samarbejde med hovedbestyrelsen fremtidige forestillinger og/eller andre aktiviteter.

Der tilknyttes en bogholderifunktion til foreningen, der er fælles for bestyrelsen samt arbejdsgrupper.

Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at alle arbejdsopgaver i forbindelse med opførelsen af det årlige friluftsspil samt øvrige aktiviteter i foreningen i videst muligt omfang udføres af ulønnet arbejdskraft.

Dette gælder også styregrupperne og eventuelle arbejdsgrupper. Kun ulønnet personale har stemmeret på gruppemøder.

 

§9. Regnskab.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Hovedbestyrelsen søger festspillet finansieret gennem tilskud eller garantistillelser fra kommuner, regioner, kulturministeriet, forskellige fonde, pengeinstitutter m.v. samt ved éntreindtægter.

Økonomien i foreningen koordineres og styres af hovedbestyrelsen.

Formand og 2 hovedbestyrelsesmedlemmer i forening, har ret til at optage lån/kreditter til finansiering af likviditetsbehov. Lån med pant i fast ejendom kun med generalforsamlingens samtykke.

Regnskabet kontrolleres af de på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter.

 

§10. Foreningens afvikling.

Opløsning af foreningen kan finde sted, når den er vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Hvis foreningen opløses, stilles et eventuelt overskud til rådighed for videreførelse af Frøbjerg Samlings-og Kulturhus.

Foreningen er stiftet d. 24. oktober 1984, og ændring af vedtægter er foretaget: oktober 1988, oktober 1991, oktober 1992, oktober 2006, marts 2009, 22. marts 2012, 19. marts 2015, 17. marts 2016 samt 15. marts 2018.

 

___________________________________________________________

Knud Møller (formand)

___________________________________________________________

Kirsten Hornbak (næstformand)

___________________________________________________________

Hanne Madsen (medlem)

___________________________________________________________

Tina Blaabjerg (medlem)

___________________________________________________________

Jens Kjær Jensen (medlem)

___________________________________________________________

Lars Kristian Pedersen (suppleant)

Tilmelding til nyhedsbreve


Frøbjerg Festspil | Frøbjergvej 76A | 5560 Aarup | Tlf: 64433333 | Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.| CVR: 22 42 51 53